2015 A/W
out of body experience

photograph : KATSUHIRO AOKI
hair make : KAZUHIRO AWASHIMA
model : INORI / HARU
graphic : KOJI MIYAZOE