2017 A/W
subconscious / gold

photograph : KEIICHI SAKAKURA
hair make : KAZUHIRO AWASHIMA
model : HIROMI YAMAMURA / YOSHINORI YANAGISAWA
graphic : KOJI MIYAZOE