2022
Kim-Ma-Au-Suan Mon

photograph : KEIICHI SAKAKURA
hair make : EMI NAGINO
model : LISAS / SHIRO / HAZUKI
graphic : KOJI MIYAZOE