2019 A/W
memories of yarn

photograph : KEIICHI SAKAKURA
hair make : KAZUHIRO AWASHIMA
styling : NAO NOMURA
model : KAI / SHINTARO YUYA
graphic : KOJI MIYAZOE